Blogs

เด็กสมาธิสั้น แก้ได้

  • Posted on: 12 June 2018
  • By: dischool_admin

สมัยนี้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นมาก เหตุเนื่องจากกรรมพันธุ์ การเกิดมาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นกันมากขึ้น จากการสำรวจจากกรมสุขภาพจิต 2559 พบว่าเด็กไทยป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นถึง ร้อยละ 5.38 แต่หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เด็กก็มีโอกาสหายเป็นปกติได้กว่าร้อยละ 50 แต่หากเด็กสมาธิสั้น หากไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลการเรียนรู้ และเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต

Thai